I made this widget at MyFlashFetish.com.

Wednesday, July 22, 2009

Soalan Tugasan Individu

SOALAN TUGASAN INDIVIDU
DUS 1042 – TASAWWUR ISLAM
SEM 1 JULAI - DIS 2009

1.Menyapu khuf dalam Islam sebagai menggantikan membasuh kaki semasa berwudhuk dibenarkan di dalam Islam. Jelaskan konsep menyapu khuf dalam Islam mengikut pandangan Ulama’.
2.Hukum semasa perempuan berhaid, nifas dan istihadhah adalah berbeza-beza. Bincangkan kedudukan perempuan berhaid, nifas & istihadhah dalam Islam.
3.Huraikan syarat bertayammum dan sebab-sebab membatalkannya mengikut pandangan mazhab Ahli Sunnah Wal Jama’ah.
4.Sujud tilawah merupakan sujud yang disunatkan di dalam Islam. Jelaskan pandangan fuqaha’ mengenai sujud tilawah dan perkara yang merosakkannya.
5.Mazhab Syafi’e merupakan salah satu mazhab di dalam Ahli Sunnah Wal Jama’ah. Bincangkan pandangan mazhab Syafi’e mengenai solat qasar.
6.Solat jamak merupakan rukhsah yang disediakan ke atas musafir. Huraikan konsep solat jamak dan kaifiatnya mengikut pandangan mazhab yang diterima dalam Islam.
7.Puasa merupakan salah satu rukun yang terkandung dalam rukun Islam. Bincangkan konsep puasa Qada’, kifarat puasa, puasa kifarat serta fidyah puasa.
8.Konsep penggantian haji (upah haji) bagi yang tidak mampu atau sudah meninggal dunia di bolehkan di dalam Islam. Huraikan konsep penggantian haji di dalam Islam.
9.Nazar merupakan ikrar janji yang wajib dilaksanakan selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Jelaskan pengertian nazar dan perkara yang berkaitan dengannya.
10.Bincangkan hukum aqiqah dan dasar pelaksanaanya di dalam Islam.
11.Islam menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Huraikan konsep riba mengikut pandangan fuqaha’.
12.Jual beli termasuk dalam muamalat yang dianjurkan di dalam Islam. Nyatakan hukum dan jenis-jenis jualan fasid dalam Islam.
13.Hudud dalam Islam merupakan satu pencegahan kepada permasalahan sosial. Bincangkan hukum zina dan pelaksanaan hokum hudud ke atas penzina.
14.Jihad merupakan satu seruan ke atas semua umat Islam untuk mempertahankan Islam. Bincangkan hukum jihad dan kaedah-kaedah berjihad dalam Islam.
15.Peminangan dalam Islam merupakan satu Sunnah yang dianjurkan. Jelaskan konsep peminangan dan permasalahannya mengikut pandangan syariat.
16.Islam membeza-bezakan status perempuan dalam isu perkahwinan. Huraikan keadaan perempuan yang haram dikahwini mengikut pandangan fuqaha’.
17.Wali merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun nikah. Huraikan jenis-jenis wali dan halangan dalam perwalian.
18.Islam merupakan satu-satunya agama yang membela wanita yang dizalimi dalam isu perkahwinan. Bincangkan hukum tebus talak di sisi Islam dan kaitannya dalam membela kaum wanita.
19.Bincangkan hukum suami menuduh isteri melakukan zina (Li’an) mengikut pandangan fuqaha’.
20.Menyamakan bahagian anggota isteri dengan mahram adalah haram di sisi Islam. Huraikan syarat dan kesan zihar dalam rumahtangga.
21.Memberi mahar kepada isteri dalam perkahwinan merupakan suatu perintah yang ditetapkan dalam al-Quran. Bincangkan konsep mahar, syarat dan jenis-jenis mahar dalam Islam.

No comments: